Σχετικά με το IESEC

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η γήρανση του πληθυσμού της ΕΕ είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζουμε στον 21ο αιώνα, καθώς ο αριθμός των ατόμων της 3ης ηλικίας που έχουν ανάγκη από φροντίδα θα διπλασιαστεί κατά τις επόμενες δεκαετίες. Ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 70 ετών και άνω με περιορισμούς στις δραστηριότητές τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά κατά τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, λόγω των μεταβαλλόμενων κοινωνικών δυναμικών, θα υπάρξει μείωση του αριθμού των μελών της οικογένειας ή/και φροντιστών επί πληρωμή που θα είναι διαθέσιμοι για τη φροντίδα τους. Τα μέλη της οικογένειας αποτελούν περίπου το 72% των αμειβόμενων και μη αμειβόμενων φροντιστών ηλικιωμένων. Η μεγάλη πλειονότητα των φροντιστών (80%) παρέχουν φροντίδα από μία έως πέντε ώρες την ημέρα, ενώ το 76% των φροντιστών είναι άμισθοι.

Η υποστήριξη των οικογενειακών φροντιστών και της ικανότητάς τους να παρέχουν φροντίδα στο σπίτι ή στην κοινότητα είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα υγείας πολλών χωρών. Μια βασική ανησυχία είναι ότι η συνεχιζόμενη εξάρτηση από οικογενειακούς φροντιστές, χωρίς την καλύτερη αναγνώριση των δικών τους αναγκών υποστήριξης, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά τους να παρέχουν φροντίδα στο μέλλον και να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη συναισθηματική, σωματική και οικονομική πίεση. Αυτή η αρνητική επίπτωση στο φροντιστή ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα της φροντίδας και την ποιότητας της ζωής του αποδέκτη φροντίδας και καθώς και την υπόλοιπη οικογένεια. Έρευνές έχουν δείξει ότι η συνεχής κατάπτωση, εξάντληση, οικονομική ανησυχία, και άλλες σχετιζόμενες με τη φροντίδα πιέσεις, είναι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην ιδρυματοποίηση, με συχνότερο αποτέλεσμα τις υψηλότερες δημόσιες δαπάνες για έξοδα νοσηλείας στο σπίτι.


ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ IESEC

Το έργο IESEC εστιάζει στην ανάπτυξη ψυχο-εκπαιδευτικής υποστήριξης και κατάρτισης για τους ειδικούς της 3ης ηλικίας και τους φροντιστές ηλικιωμένων, με στόχο την αύξηση της απασχολησιμότητας και των προτύπων των φροντιστών μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης και καινοτόμου ενδυνάμωσης.

Οι δραστηριότητες που θα αναλάβει η Κοινοπραξία του IESEC για να επιτύχει τους παραπάνω στόχους είναι:

  • Παροχή εκπαίδευσης, υπηρεσιών υποστήριξης και πληροφοριών που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των φροντιστών ηλικιωμένων,
  • Ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου για την αξιολόγηση, τεκμηρίωση και αναγνώριση των άτυπων και μη τυπικών προσόντων και δεξιοτήτων που των φροντιστών ηλικιωμένων,
  • Παροχή ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών που αφορά στις βασικές αρχές φροντίδας ηλικιωμένων,
  • Παροχή κατάρτισης στους φροντιστές ηλικιωμένων για να διαχειρίζονται ιατρικές παρεμβάσεις, στρατηγικές φροντίδας, μακροπρόθεσμα πλάνα, συμπεριφορικές προκλήσεις, επιτυχημένη γήρανση, και άλλα συναφή θέματα,
  • Παροχή κατάρτισης για τους ειδικούς της 3ης ηλικίας: αναγνώριση ενδεχόμενου κινδύνου του ηλικιωμένου ατόμου για δυσμενή έκβαση, αναγνώριση της κλινικής επιδείνωσης του ηλικιωμένου ατόμου, διαχείριση κοινών ασθενειών, διαχείριση προκλητικών συμπεριφορών, διαχείριση φροντίδας και αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων, εκμάθηση τρόπων αντιμετώπισης της πίεσης και του άγχους, τρόποι μείωσης των απογοητεύσεων και των εμποδίων που προκύπτουν από την διαδικασία της φροντίδας,
  • Δημιουργία ενός εγχειριδίου με τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές που απαιτούνται για το χειρισμό των προκλήσεων της φροντίδας ηλικιωμένων και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας,
  • Σχεδιασμός παιδαγωγικών βίντεο (χρησιμοποιώντας το Πολιτιστικό Παιδαγωγικό Εργαλείο) για την ενδυνάμωση των φροντιστών ηλικιωμένων ώστε να ανταποκρίνονται στις συναισθηματικές προκλήσεις του ρόλου τους,
  • Οργάνωση ομάδων εστίασης με φροντιστές ηλικιωμένων που θα τους βοηθήσει να προσδιορίζουν τις συναισθηματικές ανάγκες τους σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον,
  • Δημιουργία μιας ιστοσελίδας με πληροφορίες για τη φροντίδα ηλικιωμένων.

ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ IESEC

Το έργο IESEC υλοποιείται από μια διακρατική Κοινοπραξία 10 εταίρων από Ρουμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα και Τουρκία, καθένας από τους οποίους φέρνει στο έργο εμπειρία και τεχνογνωσία τόσο για την ομαλή υλοποίησή του, όσο και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Εταίρους του έργου IESEC επισκεφθείτε την ενότητα "Partners".